Harmonogram odbioru odpadów

Odpady poremontowe: zasady ich prawidłowego gromadzenia


Pochodzące z prac budowlanych i remontowych odpady są szczególnie niebezpieczne dla środowiska. Dlatego prawodawca nałożył obowiązek na właścicieli nieruchomości, gdzie prowadzone są tego typu działania, w ramach którego niezbędne jest należyte gromadzenie śmieci. Mowa tutaj nie tylko o segregacji, ale również zabezpieczeniu na czas transportu poprzez użycie m.in. specjalnych kontenerów. Dowiedz się więcej na temat odpadów poremontowych, ich wpływu na środowisku oraz sposobów skutecznego radzenia sobie z nimi zgodnie z literą prawa.

Czym są odpady poremontowe (budowlane)?

Odpady poremontowe, znane również jako odpady budowlane, to pozostałości po wszelkich pracach remontowych, budowlanych i wyburzeniowych. Ich szeroka gama obejmuje m.in. gruz, papę, folie, drewno, metale, odpady izolacyjne, resztki farb i lakierów, a nawet ziemię. Powstają na różnych etapach budowy lub remontu, od wyburzeń i rozbiórek, przez prace instalacyjne, aż po wykończeniowe.

Ze względu na pochodzenie wyróżniamy odpady:

 • z rozbiórek – generowane podczas wyburzeń istniejących obiektów;
 • z budowy – powstające podczas wznoszenia nowych konstrukcji;
 • poremontowe – pozostałości po pracach remontowych i modernizacyjnych

 

Klasyfikacja ze względu na skład obejmuje:

 • gruz – cegły, pustaki, beton, kafelki, tynki;
 • odpady mineralne – papa, folie, styropian, wełna mineralna;
 • odpady drewniane – deski, belki, palety;
 • odpady metalowe – rury, pręty, zbrojenia;
 • odpady z tworzyw sztucznych – folie i opakowania;
 • odpady izolacyjne – styropian i wełna mineralna;
 • farby i lakiery – puszki, pojemniki, resztki farb.


Dodatkowo, ze względu na właściwości, śmieci poremontowe możemy podzielić na odpady niebezpieczne, które zawierają szkodliwe substancje, np. azbest oraz obojętne – nieszkodliwe dla środowiska.

Niewłaściwe postępowanie z nimi może stwarzać poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Nielegalne składowanie gruzu i innych odpadów może prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Z kolei spalanie odpadów powoduje emisję szkodliwych substancji do atmosfery, co negatywnie wpływa na jakość powietrza i może prowadzić do chorób układu oddechowego.

Dlatego tak ważne jest segregowanie, gromadzenie, wywózka i późniejsze przetwarzanie śmieci poremontowych. Początkowe etapy tych procesów w dużej mierze zależą od osób odpowiedzialnych za powstawanie odpadów. Należą do nich właściciele mieszkań oraz domów objętych remontem, pracami renowacyjnymi lub budowlanymi. To oni powinni we własnym zakresie zapewnić sobie oraz wykonawcom odpowiednie warunki do gromadzenia i wywozu odpadów poremontowych.

W ramach zasad postępowania z tego typu śmieciami można wyróżnić m.in.:

 • segregację – podział na frakcje (np. gruz, drewno, metal), który ułatwia późniejszy recykling lub bezpieczne unieszkodliwianie;
 • przekazywanie odpadów – należy to robić przy wyłącznym udziale firm specjalizujących się w legalnym transporcie i zagospodarowaniu;
 • zakaz składowania – nie wolno składować ani przechowywać śmieci poremontowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (dotyczy to zarówno terenów prywatnych, jak i publicznych).

Przestrzeganie ww. zasad sprawia, że możliwe jest zrównoważone zarządzanie odpadami poremontowymi.

Jaki jest wpływ odpadów poremontowych na środowisko?

Śmieci poremontowe, ze względu na swój skład i ilość, mogą negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim odpady tego typu wpływają na zanieczyszczenie gleb. Zawarte w nich substancje, takie jak azbest, metale ciężkie czy rozpuszczalniki, mogą przenikać do ziemi i wód gruntowych, stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów.

Oprócz tego, odpady poremontowe wpływają na stan atmosfery i powietrza. Spalane powodują emisję szkodliwych substancji (m.in. pyłów zawieszonych, dioksyn, furanów i tlenku węgla.) Wdychanie tych związków może prowadzić do chorób układu oddechowego, chorób serca i nowotworów.

Śmieci pochodzenia budowlanego w dużym stopniu odpowiadają również za skażenie wód. Nielegalne składowanie odpadów poremontowych na terenach zalewowych lub w pobliżu cieków wodnych może prowadzić do uwalniania się toksycznych substancji. Te zaś mogą przenikać do wód gruntowych i powierzchniowych, stwarzając zagrożenie dla życia roślin i zwierząt.


Ponadto, śmieci powstające na skutek remontów oraz innych prac budowlanych, stanowią poważne zagrożenie dla bioróżnorodności. Składowanie tego typu odpadów w naturalnych siedliskach roślin i zwierząt może prowadzić do ich degradacji środowiska. Co za tym idzie, zmniejszona zostaje populacja wielu gatunków.

Z tych powodów śmieci i odpady powstają podczas prac remontowych powinny być bezwzględnie gromadzone i transportowane w miejsca, gdzie mogą ulec zagospodarowaniu zgodnie z literą prawa. Tylko w ten sposób mamy pewność, że nie będą one zagrażać nikomu, a w ramach recyklingu powstaną z nich nowe produkty i surowce.

Gdzie i w jaki sposób gromadzić odpady poremontowe?

Podstawowym miejscem gromadzenia odpadów poremontowych jest teren nieruchomości, gdzie przeprowadzane są prace budowlane. W wyznaczonym miejscu (tzn. utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym) mogą one być segregowane i składowane na czas przyjazdu specjalistycznych firm zajmujących się odbiorem. Najlepszym rozwiązaniem są kontenery, które można wynająć od urzędu miasta lub przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem odpadami.

Na potrzeby gromadzenia śmieci, należy wykonać segregację. Obejmuje ona podział na poszczególne frakcje. Ma to na celu ułatwienie późniejszego recyklingu odpadów lub bezpiecznego unieszkodliwiania. W ramach segregacji możemy korzystać ze specjalnym pojemników lub worków. Warto pamiętać, że podzielone odpady należy zabezpieczyć przed przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, np. deszczem, śniegiem, wiatrem.

Odbiór odpadów poremontowych może być realizowany przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na transport i zagospodarowanie odpadami. Wykaz takich przedsiębiorstw znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Przetwarzanie odpadów budowlanych

Istotnym etapem procesu zagospodarowania odpadów remontowych jest ich przetwarzanie w ramach recyklingu. Jego głównym celem jest maksymalne odzyskanie surowców i zmniejszenie ilości śmieci trafiających na składowiska.

Aby przetwarzanie mogło przebiegać pomyślnie, niezbędna jest segregacja odpadów. W ten sposób cały proces jest przyspieszany i nie trzeba do niego angażować aż tak dużych sił oraz środków. Kolejnym etapem jest ich rozbiórka bądź kruszenie w celu uzyskania mniejszych elementów. Dotyczy to zarówno cegieł i belek betonowych, jak i elementów konstrukcyjnych, wykonanych z drewna oraz metalu. Gruz kruszony jest na różne frakcje, np. kruszywo betonowe lub ceglane.

Uzyskane pyły i drobne materiały są przesiewane oraz separowane z podziałem na kolejne frakcje za pomocą separatorów elektromagnetycznych, magnesów i innych urządzeń. Odzyskane w ten sposób materiały są poddawane recyklingowi i wykorzystywane do produkcji nowych materiałów budowlanych, np. betonu, cegieł, kruszyw.

Na przestrzeni wszystkich procesów przetwarzania korzysta się z różnego rodzaju specjalistycznych maszyn. Od przenośników taśmowych i kruszarek, przez przesiewacze, aż po płyny do rozdrabniania śmieci. Korzystanie z tego typu urządzeń przyspiesza pracę, a także pozwala na uzyskanie wysokiej czystości materiałów. Wśród nich najbardziej pożądane są:

 • kruszywo betonowe – wykorzystywane do produkcji betonu, podbudowy dróg, nawierzchni itp.;
 • kruszywo ceglane – służące do budowy dróg, ścieżek, murów oporowych;
 • metale – idealne do tworzenia nowych wyrobów i konstrukcyjnych;
 • drewno – dobre do produkcji płyt wiórowych, mebli, opału;
 • plastik – wykorzystywany do wyrobu nowych wyrobów z plastiku.


Odzyskane surowce można użyć w wielu branżach, włącznie z budowlaną. W ten sposób nie tylko ogranicza się ilość odpadów trafiających na składowiska, ale również zmniejsza koszty uzyskania nowych materiałów czy redukuje emisję CO2. Recykling śmieci remontowych pozwala również na tworzenie nowych miejsc pracy w różnego rodzaju zakładach przetwórczych oraz firmach komunalnych.

Szukasz firmy, która zajmie się Twoimi odpadami poremontowymi? Przedsiębiorstwo Błysk melduje się błyskawicznie! Posiadamy rozbudowaną flotę pojazdów, która z łatwością może przewozić śmieci powstające na budowach i podczas remontów. Z naszych usług korzystają nie tylko inwestorzy prywatni, ale również jednostki samorządu oraz deweloperzy. Zadzwoń do nas już dziś, a załatwimy Twój problem ze śmieciami od ręki!

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.